The Against Bubble Project

Kontekst/tło

Znęcanie się jest coraz bardziej rozpowszechnionym zjawiskiem we wszystkich krajach europejskich. Przeprowadzono wiele badań nad jego dynamiką oraz nad licznymi negatywnymi skutkami, jakie wywołuje u uczniów.
Kontrolowanie tego zjawiska i zapobieganie mu nadal jest trudne do opanowania, ponieważ bardzo często uczniowie nie chcą zgłaszać tych epizodów, nie tylko ze względu na konsekwencje, jakie miałoby to na poziomie społecznym, ale także z obawy przed wszelkimi innymi reakcjami. Monitorowanie tych zachowań jest jeszcze trudniejsze, jeśli ofiary nie mają narzędzi do ich rozpoznania, nie mówiąc już o braku sieci społecznościowej, która je wspiera. Mówimy o uczniach z zaburzeniami ze spektrum autyzmu.

Nieliczne badania na ten temat pokazują, że cechy, które je charakteryzują, czynią z nich idealne ofiary, do tego stopnia, że w porównaniu z niepełnosprawnymi uczniami są cztery razy bardziej narażeni na zastraszanie. Coraz więcej krajów europejskich przyjmuje edukację włączającą, ale aby ją zdefiniować jako taką, należy zapewnić przede wszystkim bezpieczne i odpowiednie środowisko dla wszystkich uczniów.

CELE GŁÓWNE

AGAINST BUBBLE ma na celu walkę ze zjawiskiem znęcania się nad chłopcami i dziewczętami z wysokofunkcjonującym autyzmem oraz zespołem Aspergera i zapobieganie temu zjawisku, z udziałem wszystkich osób, które są częścią życia uczniów.
Naszym celem jest stworzenie dobrych praktyk, które następnie mogą zostać przyjęte przez inne kraje europejskie nieuczestniczące w projekcie i które mogą być dostosowane i zmienione również w celu zwalczania różnych rodzajów dyskryminacji.
Poprzez realizację działań AGAINST BUBBLE zamierzamy wnieść znaczący wkład w bardziej integracyjne środowisko szkolne.

Rezultaty intelektualne

REZULTAT INTELEKTUALNY nr 1 Analiza Potrzeb AGAINST BUBBLE

Analiza potrzeb opiera się na przeglądzie literatury oraz ankietach dla nauczycieli i personelu administracyjnego, technicznego i pomocniczego, rodziców uczniów z wysoko funkcjonującym autyzmu oraz uczniów z zespołem Aspergera w wieku od 10 do 14 lat ze szkół w krajach partnerskich.
Jednym z głównych celów tego działanie jest dogłębne zrozumienie punktu widzenia różnych podmiotów zaangażowanych w to zjawisko, aby zbudować ukierunkowaną / spersonalizowaną i skuteczną interwencję.
W celu przeprowadzenia tej analizy zostanie opracowane specjalne narzędzie, na podstawie wcześniejszych badań oraz celów projektu. Na podstawie wyników uzyskanych w tym badaniu zostaną zorganizowane następne działania i dwa kolejne rezultaty intelektualne.

REZULTAT INTELEKTUALNY nr 2 Ścieżka szkoleniowa AGAINST BUBBLE

Planowanie zindywidualizowanych działań szkoleniowych skierowanych odpowiednio do nauczycieli, personelu administracyjnego, technicznego i pomocniczego oraz rodziców, w celu zapewnienia im wskazówek i narzędzi niezbędnych do dowiedzenia się więcej o zjawisku prześladowania nastolatków, szczególnie tych z zaburzeniami ze spektrum autyzmu, aby go rozpoznać, przeciwdziałać i zapobiegać mu.

REZULTAT INTELEKTUALNY nr 3 Zestaw Narzędzi AGAINST BUBBLE

Narzędzie to zostanie dostosowane w trzech różnych wersjach dla nauczycieli, personelu administracyjnego, technicznego i pomocniczego oraz rodziców uczniów z ASD;
Działania zapobiegawcze polegające na zaangażowaniu wszystkich uczniów w uspołeczniajace przedstawienia oparte na dramie, mające na celu rozwój wiedzy i zrozumienia różnorodności oraz (z drugiej strony) rozwój zdolności „rozpoznawania” sytuacji zastraszania innych, tak aby bronić swoich kolegów i potępiać takie zachowania.

REZULTAT INTELEKTUALNY nr 4 Model Pedagogiczny AGAINST BUBBLE

Celem tego działania jest zbadanie relacji między „samotnymi uczniami” i innymi uczniami w szkole, analiza „niewinnej” dynamiki, która może powodować sytuacje zastraszania, konsekwencje na poziomie emocjonalnym dla zastraszanego ucznia, rozpoznanie oznak, które mogą prowadzić do dyskryminujących zachowań i zaproponowanie alternatywnych rozwiązań, aby sobie z tym poradzić i przekształcić je w zdrowsze relacje między uczniami.

Metodologia

Preferowane będą formy uczenia się opartego na doświadczeniu, przy użyciu alternatywnych technik, takich jak flipped classroom, realizacja działań teatralnych, poprzez które promowana będzie empatia wśród rówieśników i zostanie zwiększona świadomość zjawiska zastraszania.

Pożądane rezultaty, skutki i długoterminowe korzyści

Mamy nadzieję, że po naszym projekcie uczniowie nabiorą większej wrażliwości na zjawisko prześladowania i będą gotowi do potępienia takich zachowań, ale przede wszystkim będą potrafili uniknąć ich realizacji.
Oczekujemy również, że nauczyciele, rodzice oraz personel administracyjny, techniczny i pomocniczy zyskają więcej narzędzi do rozpoznawania sygnałów i zapobiegania prześladowaniu w szkołach.

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text. captcha txt